Algemene voorwaarden en erelonen

De vergoeding van onze dienstverlening is transparant en gekoppeld aan de toegevoegde waarde van onze interventies.
Het ereloon van de geraadpleegde advocaat wordt berekend op uurbasis, met uitzondering van het ereloon dat resultaatgebonden is, en omvat noch de kosten, noch de uitgaven. De uurvergoeding varieert in principe van 100 € tot 300 € volgens verschillende criteria:

  • de ervaring van de bij de zaak betrokken
  • advocaat,
  • de specifieke complexiteit van de zaak,
  • de mate van urgentie,
  • het belang van de kwestie

Algemene voorwaarden

Het (de) toepasselijke tarief(en) wordt (worden) bepaald op basis van onze algemene voorwaarden en wordt (worden) op eerste verzoek, vanaf het begin van onze interventie of in ieder geval zo spoedig mogelijk in geval van extreme noodinterventie ter beschikking gesteld.
Afhankelijk van het geval kan een resultaatsvergoeding al dan niet bovenop dit uurtarief worden aangerekend overeenkomstig de gebruiken en onze algemene voorwaarden. Deze resultaatsvergoeding wordt bepaald in functie van de betrokken belangen.
De kosten zijn inclusief dactylografie, secretariaat, porto, telefoon, verplaatsing en archivering.
Eventuele uitgaven (deurwaarderskosten, griffierechten, vertaalkosten, verplaatsingskosten, expertisekosten, ….) zijn in beginsel rechtstreeks voor rekening van de cliënt.
Bij de opening van het dossier kan van de cliënt een voorschot worden gevraagd overeenkomstig zijn deontologische verplichtingen. De bijkomende facturatie zal dan periodiek, volgens de voortgang van het dossier, naar de klant worden gestuurd om hem in staat te stellen de uitgevoerde taken te controleren en niet voor een verassing te komen staan; de facturatie zal een overzicht van de voor rekening van de cliënt uitgevoerde diensten omvatten. Het voorschot, tussentijdse afrekeningen en het eindereloon zijn contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders aangegeven.